ਬਿਨੈਂਸ ਬਾਈਬਿਟ ਬਿੱਟ ਰੈਫਰਲ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਕੋਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਨ.

 

 

 

비트겟 추천인 수수료 50% 할인

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਬਿਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ B5QJY ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

B5QJY

 

비트겟 이미지

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਿਟਗੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੌਂਟੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ.

%d bloggers like this: